Front slideshow

Język angielski- grupa intermediate

Kurs Intermediate English został opracowany z myślą o studentach, którzy potrzebują poznać język angielski w stopniu pozwalającym swobodnie porozumiewać się w standardowych sytuacjach z życia codziennego, jak również w sytuacjach, które mogą się zdarzyć podczas podróżowania i rozmów z osobami znającymi język angielski. Podstawa programowa kursu została stworzona w oparciu o podręcznik New English File Intermediate wydawnictwa Oxford University Press. Jednakże podręcznik jest jedynie elementem wyjściowym – ramowym, który w czasie trwania kursu będzie modyfikowany i dostosowywany do potrzeb kursantów.

Trenerzy 
Cele szkolenia i korzyści dla uczestników 

Po zakończeniu kursu  uczestnicy posiądą wiedzę umożliwiającą porozumiewanie się w języku angielskim w typowych sytuacjach z życia codziennego, jak również podczas podróży, w sytuacjach, gdy język angielski będzie jedynym medium komunikowania się.
Dodatkowo celem kursu jest uaktywnienie pasywnych obszarów wiedzy kursantów w celu wykorzystania znanego już słownictwa oraz struktur gramatycznych.

Przeznaczenie 

Kurs skierowany jest do osób zainteresowanych podniesieniem umiejętności posługiwania się językiem angielskim w praktyce.
Wybór poziomu kursu uzależniony będzie od analizy aktualnie posiadanych umiejętności.

Program 

Wymienione poniżej cele szczegółowe są celami podstawowymi dla poziomu Intermediate. W celu maksymalnego dostosowania programu do potrzeb uczestników ich lista będzie modyfikowana i poszerzana o dodatkowe cele w trakcie trwania kursu.

Cel szczegółowy:

Wyznacznik behawioralny osiągnięcia celu:

Poprawne użycie słownictwa i fraz związanych z wynajęciem mieszkania.

Kursant potrafi przedstawić swoje oczekiwania dotyczące np. mieszkania.

Poprawne użycie słownictwa i form grzecznościowych używanych podczas różnego typu spotkań towarzyskich i biznesowych.

Kursant potrafi poprawnie dobrać i wykorzystać słownictwo oraz formy grzecznościowe do typu spotkania oraz osób, z którymi rozmawia.

Poprawne użycie strony biernej.

Kursant potrafi zrelacjonować wydarzenia za pomocą osobowych i bezosobowych konstrukcji.

Dywagowanie na temat przeszłości przy użyciu trzeciego okresu warunkowego.

Kursant potrafi przedstawić możliwe wersje przeszłości i skutki podjętych w przeszłości decyzji.

Poprawne użycie mowy zależnej.

Kursant potrafi zrelacjonować wypowiedź swoją oraz innych osób.

Poprawne użycie słownictwa i fraz wykorzystywanych przy rozmowach kwalifikacyjnych do różnego typu projektów.

Kursant potrafi opowiedzieć o sobie, swoich planach i doświadczeniach w typowych wywiadach i rozmowach kwalifikacyjnych.

 

Weryfikowalność osiągnięcia celu

Każdy z powyższych celów powinien zostać opanowany w ściśle określonym przedziale czasowym, zależnym od stopnia zaawansowania grupy oraz trudności danego celu. Okres potrzebny do opanowania każdego z celów będzie ustalany z grupą, a jego weryfikacja przeprowadzana na podstawie ustnych lub pisemnych sprawdzianów kompetencji. Cel jest uznawany za osiągnięty jeśli kursant zdobędzie minimum 60% punktów podczas sprawdzianu kompetencji.

 

Metody wykorzystane w trakcie kursu

Ze względu na cel kursu, którym jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności mówienia, przy jednoczesnym rozwijaniu pozostałych kompetencji ważnych w posługiwaniu się językiem (słuchanie, pisanie oraz czytanie), zostaną wykorzystane następujące metody:

  1. Metoda wyznaczania celów SMART wykorzystująca koncepcję formułowania krótko- i długoterminowych celów do nauczania konkretnych treści gramatycznych, leksykalnych itp.
  2. Metoda komunikacyjna wykorzystująca język angielski jako medium do porozumiewania się w różnych dziedzinach życia.
  3. Metoda Total Immersion, podczas której tworzone są sytuacje i konteksty użycia języka angielskiego maksymalnie podobne do tych, które kursant napotka w rzeczywistości.
  4. Metoda Total Physical Response – wykorzystująca ruch w nauce języka.

 

W czasie zajęć wykorzystane będą poniższe formy pracy

  • odgrywanie ról
  • rozmowa oraz wywiad
  • gry
  • ankiety
  • praca w parach i grupach
  • zajęcia poza salą w celu urealnienia kontekstu uczenia się
Cena 

599 zł- 1 semestr nauki
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do kursu GRATIS.
 
Studenci, słuchacze i absolwenci WSPA
555 zł – 1 semestr nauki
Kurs trwa dwa semestry (100 godzin)

Zapisy 

Zapisy przyjmujemy mailowo: grupa@wspa.pl
telefonicznie (81) 452-94-44,
poprzez formularz zgłoszeniowy
oraz osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, w siedzibie Grupy Szkoleniowej WSPA, ul. Bursaki 12, pok. 314.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o dokonanie rezerwacji.
W tytle maila proszę zamieścić kod kursu: Język Angielski

Kategoria szkoleń